Tin mới:
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QĐ Ban hành Quy chế Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 04/05/2015 05:16 - Người đăng bài viết: Admin
 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
BTC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CBCNVC-LĐ
TỔNG CÔNG TY ĐSVN LẦN THỨ XIII - 2015
 Số:  83 /QĐ-BTC.LH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội, ngày  08  tháng 4 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015
 
BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CBCNVC-LĐ
TỔNG CÔNG TY ĐSVN LẦN THỨ XIII - NĂM 2015
 
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 643/KH-ĐS-LT ngày 24/3/2015 giữa Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-ĐS ngày 26/3/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015;
 Theo đề nghị của Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015,
 QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015”.
Điều 2. Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015 có nhiệm vụ triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tham gia Liên hoan thực hiện tốt Quy chế này.
Điều 3.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015.
- Các thành viên Ban Tổ chức Liên hoan, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;  
- Đảng ủy, HĐTV Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Công đoàn ĐSVN, Đoàn TN TCT ĐSVN (p/h); 
- Các đơn vị trực thuộc TCT ĐSVN (t/h);
- Lưu VP, Đoàn TN TCT ĐSVN
  KT.  TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN)
 
 
(Đã ký) 
 
 
 
Đoàn Duy Hoạch
Tác giả bài viết: Admin
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
mua ve tau dien tu
 
 
DANH BA


VB
 

llct 1
 

TS1

 
SINH HOAT CHI DOAN
4
 

LIÊN KẾT WEBSITE


  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 2,027
  • Tháng hiện tại: 58,543
  • Tổng lượt truy cập: 4,839,757
 
ADMIN
0973.579.599