NextUpcoming Event

Các kỳ Đại hội

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam đã tổ chức 13 kỳ Đại hội:

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 10-1959 tại Hà Nội. Đại hội đã kiểm điểm hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên từ sau hoà bình lập lại ở miền Bắc. Đại hội đã nhận định, biểu dương những bước tiến vượt bậc, những đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ Đường sắt thời gian qua, tổng kết kinh nghiệm trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thanh niên và đã bầu Ban Chấp hành Đoàn ngành Đường sắt khoá mới do đồng chí Tạ Văn Sỹ làm Bí thư.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ II được tổ chức vào tháng 10-1961. Trọng tâm của Đại hội là bàn biện pháp tổ chức, chỉ đạo và động viên phong trào thanh niên thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ngành Đường sắt, đồng thời tiếp tục xây dựng phong trào thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn ngành nhiệm kỳ mới do đồng chí Đào Văn Nhượng làm Bí thư.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ III được tổ chức vào tháng 9-1964 là mốc đánh dấu quan trọng bước trưởng thành của Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam. Với hơn 1 vạn đoàn viên trong tổng số hơn 2 vạn thanh niên, tổ chức Đoàn ngành Đường sắt thực sự là một tổ chức cách mạng to lớn, quan trọng của ngành Đường sắt và của Đoàn khối công nghiệp cũng như của Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Đại hội đã đề ra những chủ trương, nhiệm vụ mới cho đoàn viên thanh niên Đường sắt, trong đó trọng tâm là tiếp tục thi đua hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của ngành, sẵn sàng chiến đấu, ra sức xây dựng Đoàn vững mạnh. Đại hội vinh dự được nhận cờ “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm” do Đảng bộ Tổng cục Đường sắt trao tặng. Tại Đại hội đồng chí Đào Văn Nhượng tiếp tục được bầu làm Bí thư.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ IV được tổ chức vào tháng 4-1969 tại Hà Nội đã ghi nhận những cống hiến to lớn của tuổi trẻ và sự trưởng thành của phong trào Đoàn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước: “Luôn luôn bám chắc nhiệm vụ chính trị, phương châm chỉ đạo của Đảng bộ trong từng thời kỳ, biết chuyển hướng kịp thời, vận dụng sáng tạo nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với thời chiến, phát huy mạnh mẽ khí thế ba sẵn sàng, xung kích vào các khâu khó khăn nguy hiểm, nhất là trong vùng có chiến sự ác liệt, đồng thời phát huy tác dụng trên một số mặt tham gia quản lý kinh tế và đi vào khoa học kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành”. Đại hội đã bầu đồng chí Phan Thịnh giữ chức vụ Bí thư. 
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ V được tổ chức vào tháng 5-1974 tại Hà Nội. Đại hội đã xác định nhiệm vụ cụ thể của toàn Đoàn trong nhiệm kỳ là: “Giáo dục động viên, tổ chức và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phong trào thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong củng cố quốc phòng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, trong học tập xây dựng cuộc sống mới, con người mới”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn ngành do đồng chí Nguyễn Nhiễu làm Bí thư.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ VI được tổ chức vào tháng 6-1978 tại Hà Nội. Đây là Đại hội đầu tiên của tuổi trẻ Đường sắt sau ngày thống nhất đất nước. Nghị quyết Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của tuổi trẻ toàn ngành là: “Phát huy quyền làm chủ tập thể XHCN của đoàn viên thanh niên và vị trí chính trị của tổ chức Đoàn, tập hợp động viên thanh niên toàn ngành thành đội quân xung kích cách mạng, trong phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng đường sắt XHCN tiến dần lên chính quy và hiện đại”. Tại Đại hội, đồng chí Ngô Sỹ Thái được bầu giữ chức vụ Bí thư.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ VII được tổ chức vào tháng 4-1980 tại Thanh Hoá. Đại hội đã phát động phong trào học tập và làm theo những điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn Đoàn; đồng thời đề ra nhiệm vụ của Đoàn trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện phong trào“Ba xung kích làm chủ tập thể” với những mục tiêu cụ thể: “Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tuổi trẻ xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ đường sắt XHCN”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn ngành do đồng chí Ngô Sỹ Thái tiếp tục làm Bí thư. Đến tháng 9/1982 đồng chí Phùng Đức Hiển được Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn ngành bầu làm Bí thư thay đồng chí Ngô Sỹ Thái chuyển công tác.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 3-1984 là Đại hội “Ba xung kích làm chủ tập thể. Thực hiện nền nếp chính quy, lao động có kỷ cương, có kỹ thuật, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác”. Đại hội đã thông qua “Quy ước nếp sống mới của thanh niên Đường sắt” và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới do đồng chí Phùng Đức Hiển làm Bí thư. Đến tháng 6/1984, đồng chí Phạm Tăng Lộc được Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Đường sắt bầu làm Bí thư thay đồng chí Phùng Đức Hiển chuyển công tác.
Năm 1984, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuyển các cơ sở Đảng trong ngành về sinh hoạt tại địa phương. Năm 1985, theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cơ sở Đoàn thanh niên Đường sắt cũng được chuyển về trực thuộc các tỉnh, thành Đoàn địa phương. Ở khu vực Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Đường sắt Hà Nội (trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội) thành lập ngày 21-1-1985 với 11 cơ sở Đoàn do đồng chí Vũ Xuân Hồng làm Bí thư.
Tháng 3-1989, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập lại tổ chức Đoàn thanh niên Đường sắt trực thuộc Trung ương Đoàn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời do đồng chí Vũ Xuân Hồng làm Bí thư.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ IX được tổ chức vào tháng 5-1990 đã xác định mục tiêu của Đoàn thanh niên Đường sắt trong sự nghiệp đổi mới: “Thực sự đổi mới công tác thanh niên, lấy nhiệm vụ xây dựng Đoàn làm trọng tâm,… Vận động đoàn viên thanh niên góp phần cùng Đảng bộ và toàn ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của tuổi trẻ”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới do đồng chí Vũ Xuân Hồng làm Bí thư. Đến tháng 1-1991, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn ngành đã bầu đồng chí Đoàn Duy Hoạch giữ chức vụ Bí thư thay đồng chí Vũ Xuân Hồng chuyển công tác.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ X được tổ chức vào tháng 8-1995 tại Hà Nội đã tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thanh niên Đường sắt giai đoạn 1990 - 1995, đồng thời quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đường sắt giai đoạn 1995 - 2000, giai đoạn ngành Đường sắt xác định tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật để từng bước công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành Đường sắt. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới, đồng chí Đoàn Duy Hoạch tiếp tục được bầu làm Bí thư.
Tháng 3-1999, đồng chí Đoàn Duy Hoạch chuyển công tác, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn ngành khoá X đã bầu đồng chí Trần Viết Bản giữ chức vụ Bí thư.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ XI được tổ chức vào tháng 8-2000 tại Hà Nội. Đại hội đã tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngành Đường sắt giai đoạn 1995 - 2000. Đứng trước yêu cầu mới của ngành Đường sắt trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thanh niên cả nước, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ Đường sắt Việt Nam lần thứ VIII, Đại hội đã xác định mục tiêu của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn thanh niên Đường sắt từ năm 2000 - 2005 là: “Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của ngành tiếp tục phát triển, hoà cùng xu thế phát triển của tuổi trẻ cả nước, cùng các cấp các ngành tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng tuổi trẻ thành lớp người trung thành với mục tiêu, lý tưởng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, là lớp người có tri thức, đạo đức, tinh thông nghề nghiệp, có năng lực nắm bắt, tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ mới; kế tục xuất sắc truyền thống, sự nghiệp của các thế hệ trước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH, HĐH ngành Đường sắt”. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới do đồng chí Trần Viết Bản làm Bí thư.
Tháng 4-2001, đồng chí Trần Viết Bản chuyển công tác, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn ngành khoá XI đã bầu đồng chí Nguyễn Quang Trường giữ chức vụ Bí thư.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ XII  được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 10-2007. Đại hội đã tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngành Đường sắt giai đoạn 2000 - 2007. Với phương châm “Đổi mới - Đoàn kết -  Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện vì sự nghiệp xây dựng, phát triển của ngành và của Đoàn”, Đại hội Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ XII đã xác định mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2007 - 2012 là: “Tăngcường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng; chăm lo, bảo vệ quyền lợi, nhu cầu chính đáng cho thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng cán bộ, đoàn viên; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với cơ chế, xu thế phát triển của đất nước nhằm tạo môi trường, điều kiện để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và phát huy sức trẻ vì sự phát triển vững mạnh của ngành, của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và của đất nước”. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới do đồng chí Nguyễn Quang Trường làm Bí thư.
Tháng 7-2008, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn ngành khoá XII đã bầu đồng chí Khuất Hữu Đức giữ chức vụ Bí thư thay đồng chí Nguyễn Quang Trường chuyển công tác.
Tháng 4-2007, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định chuyển Đảng bộ Đường sắt Việt Nam trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 7-2010, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định chuyển Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam về trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Tháng 01-2012, Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn ngành khoá XII đã bầu đồng chí Dương Văn Thư giữ chức vụ Bí thư thay đồng chí Khuất Hữu Đức chuyển công tác.
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 21/6 đến 22/6/2012. Với khẩu hiệu hành động là “Tuổi trẻ thi đua học tập, lao động, rèn luyện, xung kích, sáng tạo góp phần đưa  Đường sắt Việt Nam phát triển bền vững và từng bước hiện đại", những quyết định của Đại hội sẽ thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tuổi trẻ được cống hiến cho sự phát triển lớn mạnh của Đường sắt Việt Nam, của tổ chức Đoàn và đất nước.
Mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017 mà Đại hội Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII xác định là “Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh niên; tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng cơ sở và chất lượng đoàn viên. Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong tham gia các hoạt động của Đoàn; tiếp tục đồng hành với thanh niên trên bước đường phát triển, tiến bộ; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lao động, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy sức trẻ góp phần đưa Đường sắt Việt Nam phát triển bền vững và từng bước hiện đại”.
Hiện nay, Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam có 62 đầu mối trực thuộc với hơn 11 nghìn đoàn viên thanh niên, chiếm khoảng trên 30% lực lượng lao động toàn Tổng Công ty, đang trực tiếp tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Tổng Công ty. Bước vào thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Tổng Công ty đang đứng trước những thời cơ hết sức thuận lợi, đó là: Công cuộc đổi mới của đất nước đã thu được nhiều thành tựu quan trọng; vị thế của đất nước ngày càng nâng lên trong khu vực và trên thế giới; sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, tạo điều kiện và cơ hội để thanh niên Đường sắt học tập, rèn luyện, chủ động hội nhập và phát triển. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Đường sắt luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam; sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của Chuyên môn và tổ chức Công đoàn trong ngành Đường sắt giúp cho tổ chức Đoàn phát huy vai trò của thanh niên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành, của đất nước.
Tự hào về truyền thống của Đoàn thanh niên Đường sắt Việt Nam qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi trẻ Đường sắt tiếp tục giương cao ngọn cờ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống của đội ngũ công nhân Đường sắt, ra sức học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác. Bằng tài năng và sức trẻ của mình, tuổi trẻ Tổng Công tyĐường sắt nguyện xung kích, tình nguyện, đoàn kết thống nhất, nêu cao ý chí quyết tâm, nắm chắc thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu cùng cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn Ngành đưa Đường sắt Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và từng bước hiện đại, cùng tuổi trẻ cả nước cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững mạnh. 

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây