NextUpcoming Event
Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên trong Tổng Công ty ĐSVN giai đoạn 2015 - 2017

Thứ sáu - 20/03/2015 10:39
Thực hiện Hướng dẫn số 53-HD/ĐTNK-TCKT ngày 11/02/2015 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2015-2017, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. Mục đích:
- Nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng.
- Tạo sự thống nhất về nội dung, cách thức triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong toàn Tổng Công ty.
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cùa đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tính thiết thực, phù họp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị, trong đó người đoàn viên là chủ thể của quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.
- Kết họp đồng bộ với các giải pháp chỉ đạo xây dựng chi đoàn mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống.
Đoàn viên học tập để nắm vững lý luận, xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, lối sống chuẩn mực, có tình cảm và trách nhiệm với gia đình , bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước.
Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:
- Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn"', thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người.
- Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên.
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
- Đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 01- CT/TWDTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.
         2. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ:
Đoàn viên học tập, rèn luyện về chuyên môn để không ngừng nâng cao kiến thức, vững nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; tích cực lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và phát triển doanh nghiệp
Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.
- Sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng.
- Hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.
Đối với đoàn viên trong các khu vực cần quan tâm thực hiện:
- Đoàn viên là công nhân lao động sản xuất trực tiếp: Rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động, tích cực xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.
          - Đoàn viên trong khu vực cơ quan, hành chính, sự nghiệp: Thường xuyên rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp, xung kích tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa, văn minh công sở. Tích cực tham gia phong trào “Sáng tạo trẻ”.
          - Đoàn viên trong trường Cao đẳng nghề Đường sắt: Chuyên cần học tập, trung thực trong thi cử. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thi tay nghề, tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Tham gia tích cực phong trào “Sáng tạo trẻ”.
          3. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội:
          Đoàn viên rèn luyện để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức đề kháng, tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực; tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.
          Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện:
- Tích cục tập luyện ít nhất một môn thể thao.
- Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và hút thuốc lá.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ ít nhất 01 ngoại ngữ, tin học.
- Rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết)...
- Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Đối với Đoàn cơ sở và chi đoàn:
* Bước 1: Tổ chức cho đoàn viên đăng ký
- Đoàn cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn; chi đoàn phổ biến kế hoạch, nội dung và tổ chức cho đoàn viên đăng ký trước ngày 15/01 hằng năm. Riêng trường Cao đẳng nghề Đường sắt đăng ký trước ngày 30/10 hằng năm.
- Khuyến khích các hình thức triển khai đăng ký sáng tạo, phù hợp với tình hình tại cơ sở (có thể triển khai đăng ký bằng sổ, bằng phiếu trực tiếp hoặc qua mạng…). Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đoàn viên tự giác đăng ký nội dung và có giải pháp thực hiện cụ thể.
- Các nội dung rèn luyện phải đảm bảo yêu cầu phấn đấu của mỗi đoàn viên, nhưng cần cụ thể, vừa sức, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, còn hạn chế. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện, hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì Ban chấp hành chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung phù hợp để đoàn viên đăng ký.
- Ban chấp hành chi đoàn tổng họp đăng ký rèn luyện của đoàn viên để theo dõi, kiểm tra, có thể thiết kế để treo bản đăng ký của từng đoàn viên tại vị trí trang trọng, nơi thường xuyên diễn ra sinh hoạt của chi đoàn để nâng cao ý thức và tạo động lực rèn luyện của mỗi đoàn viên.
* Bước 2: Hỗ trợ thực hiện
- Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức các hoạt động tạo môi trường và điều kiện để giúp đoàn viên thực hiện nội dung rèn luyện đã đăng ký. Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, Ban chấp hành chi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.
- Đoàn cơ sở kiểm tra, định hướng giúp chi đoàn thực hiện tốt trách nhiệm hỗ trợ đoàn viên rèn luyện. Chú ý động viên, biểu dương kịp thời những đoàn viên thực hiện tốt.
          * Bước 3: Kiểm tra và đánh giá công nhận
Ban chấp hành chi đoàn tổ chức kiểm ta đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên (Trường Cao đẳng nghề Đường sắt đánh giá theo năm học, hoàn thành trước 30/5 hằng năm, các khu vực khác hoàn thành trước 30/11 hằng năm). Một số nội dung đoàn viên đăng ký thực hiện theo tháng, quý thì đánh giá kịp thời theo tháng, quý. Quy trình thực hiện như sau:
- Từng đoàn viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung rèn luyện đã đăng ký, tự đánh giá mức độ hoàn thành (1 trong 4 mức: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu).
- Tập thể chi đoàn họp nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của mỗi đoàn viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 15 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do Ban chấp hành chi đoàn thực hiện.
Việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên đồng thời là kết quả phân tích chất lượng đoàn viên theo 4 mức:
- Đoàn viên xuất sắc: Là những đoàn viên hoàn thành trên 90% nội dung rèn luyện đã đăng ký.
- Đoàn viên khá: Là những đoàn viên hoàn thành từ 70% - 90% nội dung rèn luyện đã đăng ký.
- Đoàn viên trung bình: Là những đoàn viên hoàn thành được từ 50% - 70% số nội dung rèn luyện đã đăng ký.
- Đoàn viên yếu: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ hoàn thành dưới 50% số nội dung rèn luyện đã đăng ký.
2. Đối với đoàn viên:
* Bước 1: Đăng ký
- Mỗi đoàn viên chủ động đăng ký thực hiện các nội dung rèn luyện phù hợp theo hướng dẫn của Ban chấp hành chi đoàn.
         - Mỗi nội dung đăng ký rèn luyện xác định thời gian (theo tháng, quý, năm) và có giải pháp thực hiện. Nội dung đăng ký rõ ràng, dễ đánh giá kết quả thực hiện.
         * Bước 2: Rèn luyện
- Chủ động xác định lộ trình thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.
- Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, các nội dung công tác do Ban chấp hành chi đoàn phân công, hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn tổ chức.
- Thực hiện tốt các quy định sinh hoạt của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn.
- Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị Ban chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.
* Bước 3: Tự đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện
Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam:
- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017.
- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, phối hợp với các ban đơn vị theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời phổ biến, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt; tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình. Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kết hợp kiểm tra định kỳ việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong toàn đoàn.
2. Các cơ sở đoàn trực thuộc: 
         - Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các chi đoàn. Kết hợp đồng bộ các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh trên cả 3 mặt chính trị - tư tưởng, tổ chức và hoạt động.
         - Tổ chức kiểm tra, theo dõi và đôn đốc cơ sở thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm. Đánh giá kết quả triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên tại các đơn vị, kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng các cơ sở đoàn và đoàn viên tiêu biểu thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, đồng thời căn cứ vào phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên để xếp loại đoàn viên hằng năm.
         Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, điện thoại: 043.9422886.

 

Tác giả bài viết: Thanh Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây