NextUpcoming Event

Báo cáo Tổng kết Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam - năm 2007

Thứ tư - 10/12/2008 01:20
TỔNG CÔNG TY ĐSVN
HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO ĐSVN NĂM 2007

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

BÁO CÁO

Tổng kết Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam - năm 2007

         
Thực hiện Thể lệ Giải thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam do Tổng Công ty ban hành; phát huy kết quả đã đạt được của Giải thưởng sáng tạo Đường sắt Việt Nam - năm 2006, Giải thưởng sáng tạo ĐSVN - năm 2007 tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn ngành và đạt được kết quả thiết thực.
1. Công tác triển khai - tuyên truyền giải thưởng:
Với vai trò là Cơ quan thường trực, Đoàn TNĐS Việt Nam đã chủ động phối hợp với các ban liên quan của Tổng Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, in và phát hành hơn 10.000 tờ áp phích tuyên truyền về Giải thưởng đến các đơn vị trong toàn ngành và một số đơn vị làm công tác nghiên cứu Khoa học kỹ thuật ngoài ngành. Thể lệ Giải thưởng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và ngành Đường sắt như: Đài Truyền hình Hà Nội, Truyền hình thanh niên, báo GTVT, báo ĐSVN, tạp chí KHCN Đường sắt, tạp chí Thanh niên Đường sắt, đồng thời tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt, Hội đồng giám khảo và chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ cho công tác xét duyệt Giải thưởng. Bên cạnh đó, Đoàn TNĐS Việt Nam cũng đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai Giải thưởng tại đơn vị, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ thường trực Giải thưởng ở cơ sở, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong công tác tuyên truyền, triển khai và tham gia Giải thưởng tại đơn vị.
2. Kết quả đạt được:
          Sau một năm tuyên truyền, triển khai, Hội đồng xét duyệt giải thưởng Sáng tạo ĐSVN - năm 2007 đã nhận được tổng số 15 đề tài, giải pháp của các tác giả, tập thể tác giả trong và ngoài ngành tham gia dự thi theo 5 chuyên ngành: Đầu máy, Thông tin tín hiệu, Vận tải, xây dựng Công trình đường sắt và Cầu hầm.
          * Chuyên ngành vận tải có 03 đề tài dự thi, trong đó có 02 đề tài đạt giải (01 giải nhất, 01 giải nhì). Các đề tài đều tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành chạy tàu, nổi bật nhất là đề tài “Tập hợp đặc điểm kỹ thuật các tuyến đường sắt khu vực từ Đồng Hới trở ra” của tập thể tác giả thuộc Trung tâm điều hành vận tải. Hiệu quả của đề tài không chỉ giúp cho lãnh đạo và nhân viên điều hành vận tải theo dõi, nắm bắt và chỉ đạo tốt hoạt động vận tải các tuyến đường sắt từ Đồng Hới trở ra mà có thể xây dựng, phát triển thành một trang Website để chia sẻ thông tin phục vụ công tác điều hành vận tải của toàn ngành. Tuy nhiên, các đề tài mới chỉ tập trung nghiên cứu, ứng dụng cho một tuyến đường cụ thể, chưa nghiên cứu ứng dụng cho toàn mạng lưới đường sắt Việt Nam; có đề tài mới chỉ dừng ở ý tưởng, chưa giải quyết được vấn đề đường truyền tín hiệu, khả năng áp dụng chưa cao.
          * Chuyên ngành Thông tin tín hiệu có 3 đề tài đăng ký tham gia, trong đó có 01 đề tài đạt giải nhì và 02 đề tài đạt giải khuyến khích. Các đề tài đều tập trung nghiên cứu thiết kế, cải tạo các thiết bị thông tin, tín hiệu phục vụ công tác điều hành và tổ chức chạy tàu hoặc đi sâu vào việc nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thông để áp dụng cho ngành đường sắt như công nghệ kỹ thuật số, đường truyền cáp quang... Trong đó tiêu biểu là đề tài “Nghiên cứu thiết kế mạch điện chống hiện tượng tín hiệu lục chuyển đỏ khi tàu thông qua ga liên khóa ghi hộp khóa điện tín hiệu đèn màu” của nhóm tác giả Trần Mạnh Dũng, Phạm Văn Dũng, Dương Ngọc Thắng, Đàm Ngọc Mẫn (Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn). Đề tài này đã được triển khai ứng dụng rất hiệu quả trong phạm vi quản lý của Công ty từ năm 2002 đến nay và có thể nhân rộng ứng dụng cho các đơn vị thuộc hệ Thông tin tín hiệu trong toàn ngành. Hai đề tài: “Quản lý cung cấp nguồn cho các trung tâm thông tin bằng kỹ thuật số” của các tác giả Lưu Vạn Hoàng, Nguyễn Xuân Cường, Bùi Minh Hải, Dương Anh Tuấn (Công ty TTTH ĐS Đà Nẵng) và “Nghiên cứu sử dụng đường truyền dẫn cáp quang trong đóng đường nửa tự động” của nhóm tác giả Dương Ngọc Thắng, Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Hải Ninh, Uông Nhật Phương, Đàm Ngọc Mẫn (Công ty TTTH ĐS Sài Gòn) mặc dù các tác giả đã mạnh dạn áp dụng thiết bị công nghệ mới, tuy nhiên để được ứng dụng hiệu quả, các đề tài này cần phải nghiên cứu tính toán, thiết kế cụ thể hơn và đưa vào thử nghiệm, kiểm chứng trên đường sắt Việt Nam.
          * Chuyên ngành Đầu máy - Toa xe: có 01 đề tài dự thi, đó là đề tài “Nghiên cứu khôi phục trục các đăng đầu máy D11H” của tác giả Bùi Văn Hiện (Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng). Mặc dù ý tưởng không mới, nhưng có ý nghĩa thiết thực trong việc tận dụng được những vật tư, thiết bị hiện có trong nước để chế tạo phụ tùng thay thế, làm lợi cho đơn vị và ngành hàng trăm triệu đồng tiền mua vật tư, thiết bị từ nước ngoài.
* Chuyên ngành xây dựng công trình Đường sắt và Cầu hầm: đây là hai chuyên ngành có nhiều đề tài đăng ký tham gia (với 08 đề tài dự thi). Các đề tài chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu các biện pháp thi công trong xây dựng đường sắt tại các vị trí thi công khó khăn, phức tạp về địa hình, địa chất hoặc tham khảo, tìm hiểu một số tài liệu, quy trình, quy phạm đường sắt của một số nước trên thế giới để nghiên cứu ứng dụng và đề xuất các giải pháp áp dụng cho đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên hầu hết các đề tài mới chỉ dừng ở ý tưởng, lợi ích kinh tế chưa cao, các dữ liệu tính toán chưa đầy đủ và chưa được ứng dụng thử nghiệm trên đường sắt Việt Nam. Do đó không có đề tài nào đạt giải.
 3. Đánh giá chung:
Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN - năm 2007 đã được triển khai, tổ chức thành công, nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài ngành, đã tạo nên phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào trong sản xuất và quản lý trong CBCNV toàn ngành. Các đề tài, giải pháp tham gia đều có tính thực tiễn cao, đã được ứng dụng có hiệu quả hoặc đang trong giai nghiên cứu, thử nghiệm, đã góp phần giúp cho đơn vị và ngành tổ chức chỉ đạo, điều hành hiệu quả nhiệm vụ SXKD thời gian qua.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN - năm 2007 vẫn còn một số hạn chế, đó là:
- Mặc dù Tổng Công ty đã có kế hoạch triển khai, tuyên truyền sâu rộng Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN đến tất cả các đơn vị trong ngành nhưng một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, cổ vũ, tạo điều kiện cho CBCNV đăng ký tham gia, do đó số lượng đề tài tham gia ít hơn nhiều so với các năm trước. 
- Quy mô, chất lượng các đề tài tham gia dự thi còn hạn chế, chưa có sự đầu tư chuyên sâu, đặc biệt là chuyên ngành xây dựng công trình; hầu hết các đề tài tập trung vào công tác nghiên cứu cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, chưa có đề tài mang tính phát minh.
- Phong trào nghiên cứu đề tài, giải pháp khoa học phát triển không đồng đều giữa các đơn vị, ngành nghề, chỉ tập trung ở một số đơn vị có sự quan tâm, đầu tư cho công tác khoa học công nghệ, ở khối vận tải, thông tin tín hiệu, đầu máy toa xe hay công trình còn khối trường học, quản lý, dịch vụ, quản lý đường sắt,.. dường như không có.
- Công tác thông tin tuyên truyền về giải thưởng tuy có sự đầu tư nhưng chỉ tập trung ở một vài thời điểm, chưa có tính xuyên suốt.
Trên đây là báo cáo Tổng kết Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN - năm 2007, trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Giải thưởng, Hội đồng xét duyệt Giải thưởng sáng tạo ĐSVN đề nghị các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục quan tâm, đầu tư đặc biệt cho công tác nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHCN tại đơn vị, đồng thời động viên, cổ vũ CBCNV tích cực tham gia dự thi Giải thưởng Sáng tạo ĐSVN do Tổng Công ty ĐSVN tổ chức hàng năm. 
      
                                                     HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT
                                                    GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO ĐSVN - NĂM 2007

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây