NextUpcoming Event
Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mục III (Phần thứ hai)- Công tác xây dựng Đảng

Thứ ba - 10/03/2015 11:40
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:
1. Công tác chính trị, tư tưởng:
Đảng bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả  công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị, doanh nghiệp.Việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng có những đổi mới, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Trong cả nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã tổ chức đầy đủ các đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Đại hội XI của BCH Trung ương Đảng, Đảng ủy khối DNTW và của Đảng ủy ĐSVN cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt Tổng công ty ĐSVN và các đơn vị trực thuộc; đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị số 03 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị theo qui định số 54-QĐ/TW của Bộ chính trị về chế độ học tập lý luận trong Đảng, đã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 698 bí thư chi bộ và cấp ủy viên tại các cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông cho 1.807 đảng viên mới, bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 4.039 quần chúng ưu tú.
Các hoạt động tuyên truyền về biển đảo được tổ chức thường xuyên, đã giúp CBCNV-LĐ trong ngành hiểu rõ, đồng tình, ủng hộ đường lối đổi mới, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như của quốc tế và khu vực, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐU, ngày 31/10/2011 của BTV ĐUĐS “về tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Đường sắt Việt Nam”, đến nay, hệ thống tổ chức chỉ đạo về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp đã được hình thành từ cấp Tổng công ty ĐSVN đến cơ sở. Ban chỉ đạo văn hóa doanh nghiệp ĐSVN đang trong quá trình triển khai thực hiện việc nghiên cứu “Đề tài xây dựng văn hóa doanh nghiệp Đường sắt Việt Nam” giai đoạn 2011 – 2015”; đã tổ chức được nhiều buổi truyền thông về văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn Ngành. Các đơn vị, doanh nghiệp thành viên của ĐSVN đã và đang lựa chọn nội dung và các bước tiến hành xây dựng đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các đơn vị đã quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây mới các trang thiết bị phục vụ nâng cao đời sống văn hóa của công nhân làm việc trực tiếp.
2. Công tác tổ chức, cán bộ:
2.1. Công tác tổ chức, cán bộ:
Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện Chỉ thị 02-CT/ĐU ngày 28/3/2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đường sắt Việt Nam về “Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị 01-CT/ĐU ngày 12/11/2010 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện cải tiến và nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ, thực hiện giám sát trực tiếp qua sinh họat cấp ủy. Đưa công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ trở thành nề nếp trong các sinh hoạt của Đảng, từ chi bộ đến các cấp ủy theo định kỳ thường xuyên.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo tiêu chuẩn: “Trong sạch vững mạnh” đã được cụ thể hoá theo các tiêu chí gắn với các chỉ tiêu về thực hiện các nhiệm vụ SXKD, xây dựng Đảng và chất lượng của các tổ chức quần chúng ở cơ sở theo hướng dẫn số 11-HD/DUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
Vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy đã được nâng lên trên các mặt: xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy; ban hành “Quy chế quản lý tổ chức, cán bộ”; lãnh đạo việc xây dựng hệ thống các quy chế đảm bảo điều kiện để thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở.
Đảng bộ đã chủ động ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ thị để lãnh đạo quá trình chuyển đổi tổ chức của Tổng công ty ĐSVN theo Quyết định 198/QĐ-TTg, ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, công tác tái cơ cấu Tổng công ty được tiến hành tích cực, vượt tiến độ đề ra.
BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN đã ban hành “Quy chế quản lý tổ chức, cán bộ”, đây là căn cứ để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trong toàn Đảng bộ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ đã thực hiện đúng quy trình, hầu hết cán bộ đều phát huy tác dụng tốt ở các vị trí công tác mới; Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai trong toàn Đảng bộ, đang phát huy tác dụng. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng qui định, có tác dụng tích cực trong giáo dục, rèn luyện cán bộ. 
2.2. Công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên
Thực hiện đánh giá phân loại chất lượng đảng viên hàng năm đúng với quy định của Trung ương, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thực hiện nhiệm vụ của đảng viên (khi đi ra nước ngoài, chế độ học tập chính trị, những điều đảng viên không được làm, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, quy định về chế độ thu nộp đảng phí).
Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng đẩy mạnh, số lượng đảng viên kết nạp năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên nữ tăng lên, tất cả các cơ sở đảng đều kết nạp được đảng viên mới. Đảng bộ đã triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã kết nạp được 2542 đảng viên mới, đạt 112,9% so với nghị quyết đề ra [1].
2.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Đảng bộ luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thực hiện Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị “ Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng “và các hướng dẫn của Trung ương. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, các địa phương có đường sắt đi qua để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
3.1. Việc triển khai các quy định của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng:
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN đã nghiêm túc tuân thủ, bám sát các quy định của Trung ương đã nêu tại các văn bản: Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW, Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW, Quy định về những điều đảng viên không được làm số 47-QĐ/TW, Quy chế giám sát trong Đảng số 68-QĐ/TW, Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm số 181-QĐ/TW, Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm số 263-QĐ/TW,…
Cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy (UBKT) các cấp trong Đảng bộ đã hoàn thành việc tự kiểm tra, đánh giá báo cáo: sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết 03 năm thực hiện Quy định 115 của Ban Bí thư (khóa X) về “Những điều Đảng viên không được làm”;  thực hiện “Tăng cường, phổ biến, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; thực hiện Nghị quyết Trung ương VII (khóa IX) về “Thực hiện chính sách Pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng đất đai”.
Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, ĐUĐS đã ban hành công văn số 544-CV/ĐU chỉ đạo những vấn đề cần tập trung thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng bộ. Toàn Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong các năm 2013 - 2015, thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. ĐUĐS tổ chức quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của Đảng ủy Khối và triển khai Hướng dẫn số 1667-HD/KTĐUK của UBKT Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW”. Đã triển khai nhiều việc làm cụ thể để thực hiện tinh thần chỉ đạo của ĐUK đã nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, như thường xuyên kiện toàn nhân sự và điều chỉnh phân công nhiệm vụ của UBKT các cấp; UBKT ĐUĐS đã ký chương trình phối hợp công tác với các ban chuyên môn liên quan của Tổng công ty ĐSVN; chấn chỉnh chế độ giám sát thường xuyên của các ủy viên BCH và của các ban tham mưu ĐUĐS đối với các đơn vị trực thuộc; tăng cường giám sát việc thực hiện kết luận- kết quả KTGS của ĐUĐS và UBKT…
3.2. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng:
Cấp ủy, UBKT trong Đảng bộ bám sát chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) của cấp mình cho toàn nhiệm kỳ, cả năm và từng quý. ĐUĐS và hầu hết các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch KTGS đã đề ra. Nội dung KTGS của cấp ủy chú trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng toàn khóa và hàng năm; thực hiện chủ trương, định hướng, các văn bản  của Trung ương và của cấp trên trực tiếp; thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI); thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế của tổ chức Đảng; thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp,....UBKT các cấp đã tập trung KTGS các nội dung: việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; công tác quản lý tài chính đảng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; tình hình thực hiện kế hoạch KTGS của cấp ủy và UBKT,…Ở ĐUĐS và nhiều cấp ủy trong Đảng bộ đã làm tốt việc phối hợp với chuyên môn, công đoàn trong quá trình thực hiện công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. UBKT các thường xuyên phối hợp hoạt động với các cơ quan nghiệp vụ của các tổ chức hoặc huy động cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện công tác KTGS, kỷ luật của Đảng.
4. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:
Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Định kỳ 6 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn thanh niên ĐSVN; đối với các cơ sở, định kỳ 3 tháng cấp ủy làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên. Các cấp bộ Đảng đều phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực chuyên môn, các đoàn thể.
4.1. Công tác dân vận:  
Ban Thường vụ Đảng ủy ĐSVN đã ban hành “Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ  Đường sắt Việt Nam (Quyết định số 130 -QĐ/ĐU, ngày 09 tháng 9 năm 2011). Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng trực thuộc đã xây dựng và ban hành được quy chế dân vận của đơn vị hoặc đưa nội dung thực hiện công tác dân vận vào Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng bộ đơn vị, đồng thời phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận.
Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thông qua công tác điều hành, giải quyết các mối quan hệ công tác trên cơ sở hệ thống các quy chế nội bộ; duy trì việc tổ chức các diễn đàn, đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động; đổi mới phương thức tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBVC, Hội nghị người lao động sát với yêu cầu thực tế, ngày càng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn. Vì vậy, đứng trước sự tác động của những khó khăn chung, Tổng công ty ĐSVN vẫn giữ vững được sự ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị, doanh nghiệp thành viên không xảy ra những vụ việc nổi cộm liên quan đến dân chủ.
Kết quả triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị (khóa X)”; Kết luận số 12 –KL/ĐUK ngày 06/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau:
Tổng Công ty ĐSVN đã đề ra biện pháp thực hiện Cuộc vận động bằng việc ban hành Chương trình hành động (số 2281/CTr-ĐS ngày 15/10/2009) và Quyết định (số 760/QĐ-ĐS ngày 02/7/2010) thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động. Các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty ĐSVN sử dụng sản phẩm nội địa vào quá trình sản xuất kinh doanh, bằng việc tự giác thực hiện mua sắm vật tư thiết bị là hàng Việt Nam vào một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vận tải, xây dựng, sửa chữa các công trình đường sắt. Việc các đơn vị tự sản xuất và tự tiêu thụ sản phẩm cho các công trình của ngành, sử dụng hàng hóa giữa các đơn vị trong Tổng công ty ĐSVN đã được đẩy mạnh từ nhiều năm nay. Giá trị sản lượng các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm nội ngành mỗi năm lến đến hàng nghìn tỷ đồng. Qua Cuộc vận động đã góp phần tiết kiệm được chi phí, đảm bảo sản lượng tăng trưởng; thu nhập và đời sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên ổn định; việc làm duy trì, không có lao động mất việc làm kéo dài trên 3 tháng.
4.2. Lãnh đạo tổ chức công đoàn:
Công đoàn đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình là chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, chủ động đi sâu sát người lao động, nắm chắc tình hình SXKD để kịp thời tham mưu cho Đảng, kiến nghị với chuyên môn có giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc; duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ nhằm phát huy nội lực, động viên tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động.  
Tích cực tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản qui phạm pháp luật của nhà nước, của ngành, như: Luật lao động, Luật công đoàn, Hiến pháp, Nghị định số 175/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty ĐSVN,... Tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, tham gia xây dựng các quy chế trong quá trình chuyển đổi mô hình Tổng công ty.
Các cấp Công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản, nội quy, quy chế liên quan đến tổ chức Công đoàn, quyền và nghĩa vụ của người lao động; tham gia sắp xếp lại tổ chức và sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và các hoạt động xã hội góp phần nâng cao đời sống CNVCLĐ. Chủ động, tích cực tổng hợp và kiến nghị chuyên môn các cấp giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động, thực sự góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin cho người lao động.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2013-2018. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh thường xuyên được quan tâm, tích cực thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, đánh giá tổng kết được tiến hành theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì quyền lợi người lao động, vì sự phát triển của Tổng công ty và tổ chức công đoàn; kịp thời kiện toàn tổ chức phù hợp với tổ chức SXKD; đội ngũ cán bộ Công đoàn được chăm lo bồi dưỡng đào tạo; phát huy được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Duy trì và phát triển phong trào nữ CNVCLĐ, thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, đóng góp thiết thực trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao năng lực, trình độ của nữ CNVCLĐ. Duy trì và mở rộng quan hệ giao lưu và hợp tác với Công đoàn Đường sắt các nước nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn, thúc đẩy hợp tác và cùng phát triển.
4.3. Lãnh đạo tổ chức đoàn thanh niên:
Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của tuổi trẻ, giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu thi đua Khối Doanh nghiệp Trung ương, 05 năm liền được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi”.
Thực hiện định hướng của Đảng, tổ chức Đoàn đã chú trọng tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN); triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên” gắn với tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán nộ, đảng viên, công nhân viên đường sắt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”. Các cấp bộ Đoàn trong toàn Tổng Công ty đã triển khai có hiệu quả các phong trào hành động tham gia thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo ATGTĐS, tiêu biểu như: phong trào thanh niên tình nguyện phục vụ hành khách, chủ hàng; cảnh giới đảm bảo ATGTVTĐS tại các đường ngang không người gác, đường dân sinh có nguy cơ xảy ra tai nạn cao; xung kích trong phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ, chống tiêu cực trên tàu, dưới ga; đảm nhận công trình, phần việc thanh niên tham gia vào các dự án trọng điểm của ngành; phối hợp với chính quyền, đoàn thanh niên địa phương tổ chức có hiệu quả “Phong trào Thiếu nhi bảo vệ đường sắt”; phát động cuộc vận động học tập ngoại ngữ, phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN; phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi tay nghề, ngoại ngữ, tin học; thường trực Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam; xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện phương châm kinh doanh, phục vụ khách hàng của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam “An toàn - Thuận tiện - Thân thiện- Đúng giờ - Hiệu quả”. Nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 3.614 đoàn viên ưu tú, trong đó có 1744 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
5. Kết quả thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
Toàn Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch  số 16-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 08-KH/ĐU của Đảng ủy ĐSVN về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng đã  xác định rõ việc chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng; gắn việc học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Qui định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Trung ương  về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để thực hiện. Đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc  triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng bộ đã vận dụng sáng tạo việc học và làm theo tấm gương đạo đức của  Bác với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các Ngày kỷ niệm, Ngày lễ  lớn của đất nước,  Ngày truyền thống ngành. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể; đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chuẩn “ Đoàn kết - kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động. Việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đã được cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn Tổng công ty hưởng ứng và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, các đơn vị đã cụ thể hóa theo từng nhóm chức danh, nghề nghiệp; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, lao động cam kết thực hiện. Hàng năm, thực hiện việc xét thi đua, phân loại tổ chức đảng, đoàn thể, phân loại đảng viên, đoàn viên liên hệ với kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tiêu chuẩn “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”. Việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  đã được cấp ủy các cấp và các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục thường xuyên,  nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công nhân viên  luôn rèn luyện đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN, từng cơ quan, đơn vị  và toàn ngành.
Trong nhiệm kỳ, đã có 133 tập thể và 386 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy khối DNTW, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN và các tổ chức Công đoàn Đoàn thanh ĐSVN tuyên dương, khen thưởng. Cuộc thi viết “Người tốt-Việc tốt” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Báo Đường sắt đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về thực hiện tiêu chuẩn đạo đức “Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo” tại các đơn vị. Cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, góp phần tuyên truyền, quảng bá, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong trong CNV-LĐ Tổng công ty ĐSVN.
6. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”:
Từ kết quả tự phê bình và phê bình của tập thể BTV, BTV ĐUĐS đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động của toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương XI “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” để khắc phục những khuyết điểm tồn tại trong công tác xây dựng Đảng (Văn bản số 11-CTr/ĐU, ngày 20/11/2012). Chương trình đã đề ra 13 nội dung cần quan tâm khắc phục ngay trong nhiệm kỳ X, phân công nhiệm vụ cụ thể và đề ra tiến độ hoàn thành (trong đó có 9 nội dung thực hiện trong các năm 2012, 2013; 4 nội dung thực hiện trong suốt nhiệm kỳ). Chương trình đã được triển khai đến tất cả các cơ sở trong Đảng bộ.
Trong quá trình thực hiện, ĐUĐS luôn quan tâm triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp. Các cấp bộ đảng luôn thực hiện nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; ĐUĐS đã có Hướng dẫn số 10-HD/ĐU, ngày 05/01/2013, triển khai thực hiện chất vấn tại các cuộc họp BCH các cấp và có Chỉ thị số 06-CT/ĐU, ngày 24/02/2014, nhắc nhở lãnh đạo các đơn vị thể hiện tốt tính tiền phong, gương mẫu trong công tác. Thực hiện nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng: đã làm tốt công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, kịp thời thay đổi cán bộ kém năng lực hoặc vi phạm; hầu hết các tổ chức đảng đều phát huy được vai trò lãnh đạo đối với các mặt công tác của đơn vị. Thực hiện các nội dung thuộc nhóm giải pháp cơ chế chính sách: đã sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty phù hợp với quá trình tái cơ cấu Tổng Công ty ĐSVN; toàn Đảng bộ thống nhất thực hiện Quy chế quản lý tổ chức cán bộ…Thực hiện nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: hàng năm đã triển khai thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; năm 2014 toàn Đảng bộ tổng kết 5 năm thực hiện Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty ĐSVN theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN.
Đến hết nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã hoàn thành tất cả các nội dung đã đề ra trong Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (6 nội dung thực hiện xong ngay trong các năm 2012, 2013).
 

[1] Nghị quyết Đại hội X: cả nhiệm kỳ kết nạp 2250 đảng viên mới.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây