NextUpcoming Event

Mục IV (Phần thứ hai)- Mục tiêu, phương hướng, các giải pháp về công tác xây dựng Đảng

Thứ ba - 10/03/2015 00:34
IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:
1. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu:
Tập trung xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với tiêu chí “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo” trong mọi lĩnh vực. Tạo sự chuyển biến về chất cả tư duy và chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ Tổng công ty, nhằm nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị, tạo nên khối đoàn kết, đồng thuận thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN.
Phấn đấu hàng năm có 60% cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cả nhiệm kỳ kết nạp trên 2000 đảng viên mới, 100% cơ sở đảng phát triển được đảng viên.
2. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:
2.1. Công tác chính trị, tư tưởng:
Các cấp ủy Đảng thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN.
Tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, yêu ngành, rèn luyện, tu dưỡng  đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng. Đồng thời thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo qui định của Trung ương.         
Tuyên truyền các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, thực hiện tốt tiêu chuẩn “Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo”. Đồng thời đẩy mạnh cuộc thi viết gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Báo Đường sắt.
Gắn kết việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với qui định về những điều đảng viên không được làm và những qui định khác của Đảng, đặc biệt là Qui định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, tổ chức chuyên môn và các đoàn thể, hàng năm trong bình xét thi đua, phân loại tổ chức Đảng, phân loại Đảng viên, Đoàn viên  gắn với việc phấn đấu tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tiêu chuẩn “ Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm - Sáng tạo”.
Đảm bảo 100% cấp ủy có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động; 98% đảng viên và 95% người lao động ngoài đảng được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ:
Nghiên cứu các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để xây dựng đề án mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình SXKD của các đơn vị. Tiếp tục đưa chuyên đề “Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” thành một nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng. Phát huy kết quả 5 năm qua, thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” chỉ đạo xuyên suốt nhiệm kỳ để thúc đẩy chất lượng lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Duy trì và đảm bảo chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong Đảng.
Thực hiện đúng nguyên tắc, quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng bộ. Triển khai tích cực các bước đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ để chủ động tạo nguồn cán bộ cho những năm tới. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với cán bộ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và truyền thống Ngành Đường sắt. Đánh giá đúng cán bộ để tôn vinh những cán bộ có đóng góp quan trọng cho Ngành, đồng thời khuyến khích mọi cán bộ, nhất là cán bộ trẻ tiếp tục rèn luyện cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Ngành Đường sắt.
Triển khai thực hiện tốt đợt phát triển đảng viên mới lớp Hồ Chí Minh, đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch, tiếp tục chủ động tạo nguồn, phấn đấu trong cả nhiệm kỳ kết nạp 2000 đảng viên mới. Chú trọng phát triển đảng ở những lĩnh vực, vị trí trọng yếu: các đơn vị chưa có chi bộ độc lập, các tổ, ban, kíp chưa có đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên nữ, đảng viên trẻ.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Luôn bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng: công tác kiểm tra, giám sát lấy phòng ngừa là chính; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải thường xuyên và mở rộng…nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước - đặc biệt là trong phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất.
Toàn Đảng bộ thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là đẩy mạnh kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo không để tồn đọng, kéo dài; xử lý kỷ luật nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, không có khiếu nại về kỷ luật Đảng. Tổ chức đảng, cấp uỷ các cấp phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra của chuyên môn, các đoàn thể; xem xét thấu đáo phản ảnh của dư luận, của cán bộ đảng viên, quần chúng, kịp thời nắm tình hình, thu thập thông tin để quyết định các cuộc kiểm tra, giám sát, xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng thông qua bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung nhân sự có phẩm chất, năng lực... 
Cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên học tập, quán triệt nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, thực hiện đúng thẩm quyền, nguyên tắc, phương châm khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.
2.4. Công tác Dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:
2.4.1. Công tác Dân vận:
Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị tổ chức thực hiện tốt các chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về công tác dân vận; xây dựng đội ngũ công nhân, lực lượng thanh niên, phụ nữ Đường sắt Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tiếp tục thực hiện tốt quy chế công tác dân vận trong Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN, Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong Đường sắt Việt Nam, nhằm khẳng định thương hiệu của các doanh nghiệp Đường sắt Việt Nam trên thị trường và xã hội.
Đảm bảo các chỉ tiêu: 100% đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được bộ tiêu chí văn hóa công sở, VHDN; 95% đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 100% đơn vị thành lập BCĐ thực hiện QCDC, xây dựng QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, quy chế đối thoại định kỳ với người lao động và hệ thống quy chế nội bộ.
2.4.2. Công đoàn ĐS:
Lãnh đạo tổ chức Công đoàn bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm “thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở” nhằm đảm bảo việc làm ổn định, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XV (năm 2018).
Lãnh đạo tổ chức Công đoàn bám sát chức năng thực hiện nghị định số 200/2013 NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết điều 11 Luật Công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia quản lý doanh nghiệp và nghị định số 43/2913/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp chuyên môn thực hiện nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp. Phát huy cao nhất tinh thần dân chủ trong các hoạt động của các cấp thông qua việc tăng cường sự giám sát của tổ chức công đoàn, tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động; tổ chức Hội nghị CBVC, Hội nghị người lao động hàng năm; phối hợp chuyên môn xây dựng thỏa ước lao động tập thể cấp ngành.
Cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo tổ chức công đoàn đồng cấp thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm phát huy truyền thống cách mạng của đội ngũ công nhân Đường sắt. Duy trì  hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện.
2.4.3. Đoàn Thanh niên ĐS:
Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn; tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động tham gia thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo ATGTĐS, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức trẻ của thanh niên với vai trò xung kích, tình nguyện trong thực hiện chủ trương tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng Công ty; tập trung xây dựng tổ chức cơ sở; đầu tư cho công tác cán bộ đoàn; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; gia tăng số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ giới thiệu nguồn cho Đảng, chuyên môn và các đoàn thể; thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và các hoạt động an sinh xã hội. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đoàn.
Lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác tạo điều kiện để tổ chức Đoàn thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong lao động sản xuất, phát triển tay nghề, nghiên cứu khoa học và nhất là trong học tập, nâng cao trình độ; rèn luyện, phát triển, trưởng thành trong công tác; nâng cao sức khoẻ và đời sống văn hoá tinh thần; nâng cao kiến thức hiểu biết và kỹ năng cuộc sống.
Vinh dự và tự hào với truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN bước vào nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nhiều thuận lợi mới, cơ hội mới, cùng với những thách thức mới và những nhiệm vụ hết sức nặng nề trong công cuộc đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN. Đại hội kêu gọi: cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động toàn Tổng công ty phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ công tác, SXKD có hiệu quả, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI đề ra.
Thực hiện phương châm hành động của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN là      “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”./.
 TIỂU BAN VĂN KIỆN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây