NextUpcoming Event

Tổng công ty ĐSVN tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước”

Thứ hai - 21/09/2015 17:40

 

Thực hiện Kế hoạch số 93 –KH/ĐUK ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Đảng ủy Khối DNTW về việc tổ chức Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty tham gia hưởng ứng Cuộc vận động "Hiến kế, đóng góp các giải pháp, ý tưởng đột phá nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước".

I. NỘI DUNG HIẾN KẾ

Nhóm 1: Đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của kinh tế đất nước nói chung hoặc của ngành; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Hiến kế đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các kế sách, chiến lược tạo đột phá đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu lực, kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế.

- Hiến kế, đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành giao thông vận tải đường sắt.

Nhóm 2: Cơ chế, chính sách, giải pháp nội bộ doanh nghiệp

- Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách nội bộ, các giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo đột phá phát huy các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp.

- Các sáng kiến, giải pháp tài chính, kinh doanh, kỹ thuật giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Các đề xuất về giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, quản lý, khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng đương sắt hoặc của các doanh nghiệp khác trong Tổng công ty ĐSVN.

Nhóm 3: Hiến kế về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

Hiến kế về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng, các doanh nghiệp nói chung để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt là phương thức lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối hoặc không chi phối).

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA

 • Đối tượng tham gia:
 • Tất cả các cá nhân hoặc tập thể thuộc các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ĐSVN.

 • Hình thức tham gia:
 • 2.1. Thể loại hiến kế gồm:

  - Các công trình, đề tài nghiên cứu kèm theo đề xuất về cơ chế, chính sách mới, mô hình phát triển kinh tế quốc gia, ngành, địa phương có khả năng tạo sự đột phá, tạo động lực mới cho phát triển.

  - Các ý tưởng sáng tạo, có triển vọng tạo sự đột phá phát triển cho nền kinh tế quốc gia, ngành, hoặc cho doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp.

  - Các giải pháp quản lý, kinh tế, kỹ thuật tạo sự đột phá phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp.

  2.2. Cách thức tham gia hiến kế:

  2.2.1.Các tác giả hoàn thiện hồ sơ gồm:

  - Phiếu đăng ký tham dự Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” (theo mẫu);

  - Lý lịch trích ngang của tác giả, các tác giả;

  - Bản thuyết minh tóm tắt bằng tiếng Việt và báo cáo chi tiết công trình, đề tài, chuyên đề, ý tưởng, giải pháp.

  - Văn bản đề nghị của đơn vị tác giả công tác (đối với các tác giả trong ngành Đường sắt).

  2.2.2. Gửi hồ sơ:

  - Đối với tác giả trong Tổng công ty gửi về đơn vị nơi đang công tác; các đơn vị tự xét chọn, tập hợp hồ sơ của các cá nhân và tập thể trong đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng bình chọn Tổng công ty ĐSVN (Ban Hợp tác quốc tế-Khoa học công nghệ Tổng công ty).

  - Đối với tác giả ngoài ngành Đường sắt: Thường trực Hội đồng bình chọn Tổng công ty ĐSVN (Ban Hợp tác quốc tế-Khoa học công nghệ Tổng công ty) trực tiếp tiếp nhận các nội dung hiến kế cho Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty.

  III. QUY TRÌNH, THỜI GIAN BÌNH CHỌN

 • Thành lập Hội đồng bình chọn
 • - Hội đồng bình chọn được thành lập ở cấp Tổng công ty gồm đại diện các Ban Đảng uỷ, Chuyên môn có liên quan và một số nhà khoa học, chuyên gia uy tín. Hội đồng có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức bình chọn hồ sơ hiến kế của các cá nhân và tập thể.

  - Tùy vào điều kiện cụ thể, các đơn vị cơ sở có thể thành lập Hội đồng bình chọn cấp cơ sở hoặc bộ phận xét chọn và cử cán bộ làm thường trực, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân và tập thể tham gia hiến kế.

 • Tiến hành bình chọn
 • - Ở cấp cơ sở: các đơn vị tổ chức vòng bình chọn ở cấp mình, trao giải cho các hiến kế tốt nhất thuộc tất cả các nhóm nội dung. Lựa chọn các hiến kế đạt giải cao nhất gửi tham gia vòng bình chọn cấp Tổng công ty.

  Thời hạn các đơn vị cơ sở gửi hồ sơ hiến kế về Tổng công ty ĐSVN trước ngày 30/10/2015.

  - Tổng công ty tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển, bình chọn và trao thưởng cho các hiến kế có giá trị liên quan đến ngành giao thông vận tải đường sắt. Lựa chọn hiến kế tốt nhất thuộc nhóm nội dung 1 và 3 (mục II, Kế hoạch này) gửi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự vòng bình chọn toàn quốc.

  Thời hạn Đảng ủy Tổng công ty gửi hiến kế về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia vòng bình chọn toàn quốc trước ngày 30/11/2015.

  - Việc bình chọn, trao giải cấp Tổng công ty ĐSVN được thực hiện theo Thể lệ do Tổng công ty ĐSVN ban hành; các hiến kế tham gia vòng bình chọn toàn quốc được thực hiện theo Thể lệ do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành.

  IV. KHEN THƯỞNG

 • Cấp Tổng công ty ĐSVN
 • 1.1. Giải thưởng cho các tác giả hiến kế:

  - 01 giải Đặc biệt: gồm biểu tượng lựu niệm, tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng và được tặng giấy khen của Tổng công ty ĐSVN;

  - 01 giải Nhất: gồm biểu tượng lưu niệm, tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng và được tặng giấy khen của Tổng công ty ĐSVN;

  - 03 giải Nhì: gồm biểu tượng lưu niệm, tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng và được tặng giấy khen của Tổng công ty ĐSVN;

  - 05 giải Ba: gồm biểu tượng lưu niệm, tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng và được tặng giấy khen của Tổng công ty ĐSVN;

  - 10 giải Khuyến khích: gồm biểu tượng lưu niệm, tiền thưởng trị giá 1 triệu đồng và được tặng giấy khen của Tổng công ty ĐSVN.

  1.2. Khen thưởng các đơn vị cơ sở:

  Các đơn vị triển khai tốt Cuộc vận động, có nhiều hiến kế và có hiến kế đạt giải ở cấp Tổng công ty và cấp toàn quốc được tặng giấy khen của Tổng công ty ĐSVN và nhận tiền thưởng trị giá như sau:

  - Giải Nhất: tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng

  - Giải Nhì: tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng

  - Giải Ba: tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng

  - Giải Khuyến khích: tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng

 • Giải thưởng cho các tác giả hiến kế tham gia vòng toàn quốc (do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì)
 • - 01 giải Đặc biệt: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 1 tỷ đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

  - 01 giải Nhất: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 300 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

  - 03 giải Nhì: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

  - 5 giải Ba: gồm cúp, tiền thưởng trị giá 30 triệu đồng và được tặng bằng khen của Đảng ủy Khối;

  - 40 giải Khuyến khích: gồm Bằng chứng nhận và tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng.

  V. PHÁT HUY, SỬ DỤNG CÁC HIẾN KẾ

  - Các nội dung hiến kế có giá trị liên quan đến ngành giao thông vận tải Đường sắt sẽ được xem xét triển khai ứng dụng trong hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

  - Các nội dung hiến kế có giá trị liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị nào thì đơn vị đó xem xét triển khai ứng dụng trong hoạt động của đơn vị.

  - Các nội dung hiến kế có giá trị ở tầm quốc gia hoặc liên quan đến Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng hợp báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hoặc triển khai bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, cũng như xem xét triển khai trong công tác của Đảng bộ Khối.

  Chi tiết vui lòng tải về tại đây

  Tác giả bài viết: BBT

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  1
  2
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây