NextUpcoming Event

Phần thứ 4: Tổ chức Đoàn Khối, Đoàn Ngành, Đoàn ở nước ngoài,...

Thứ tư - 09/07/2014 08:17
.

PHẦN THỨ TƯ

TỔ CHỨC ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH, ĐOÀN Ở NƯỚC NGOÀI,

BAN CÁN SỰ ĐOÀN, BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ ĐOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

    I- ĐOÀN KHỐI

    1- Đoàn khối là một cấp bộ đoàn hoàn chỉnh được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng, do đoàn cấp trên quyết định thành lập.

    2- Điều kiện thành lập đoàn khối trực thuộc cấp tỉnh trở lên:

    - Có từ 500 đoàn viên trở lên.

    - Có cán bộ đoàn chuyên trách.

    - Có văn phòng làm việc và được cấp nguồn kinh phí hoạt động ổn định.

    3- Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách của đoàn khối trực thuộc đoàn cấp tỉnh và cấp huyện do ban thường vụ đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng cùng cấp quyết định.

    II- ĐOÀN NGÀNH

    1- Đoàn ngành là hệ thống tổ chức Đoàn trong cùng một ngành, là một cấp bộ đoàn hoàn chỉnh được thành lập ở cấp tỉnh và trung ương. Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn ngành được quy định trong quyết định thành lập của đoàn cấp trên trực tiếp.

    2- Điều kiện thành lập đoàn ngành:

    - Có tổ chức Đảng, chính quyền thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc từ trên đến cơ sở.

    - Có từ 1000 đoàn viên trở lên.

    - Có cán bộ đoàn chuyên trách.

    - Có văn phòng làm việc và được cấp nguồn kinh phí hoạt động ổn định.

    3- Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách của đoàn ngành do ban thường vụ đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng cùng cấp quyết định.

  

    III-  BAN CÁN SỰ ĐOÀN

    1- Các tổ chức Đoàn trong cùng một ngành hoặc khác ngành hoạt động trên cùng một địa bàn, một lĩnh vực có nhu cầu phối hợp hoạt động và được sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy đảng (nếu có) ở các đơn vị đó thì có thể thành lập ban cán sự đoàn.

    - Ban cán sự đoàn là một cấp bộ đoàn không hoàn chỉnh do đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định thành lập. Nếu ở tỉnh, thành phố thì trực thuộc tỉnh, thành đoàn, ở nước ngoài thì trực thuộc Trung ương Đoàn.

    - Ban cán sự đoàn gồm các chức danh bí thư, phó bí thư và các ủy viên ban cán sự. Ban cán sự đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

    - Nhiệm kỳ của ban cán sự đoàn là 5 năm.

    2- Nhiệm vụ quyền hạn của ban cán sự đoàn:

    a) Nhiệm vụ:

    - Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của đoàn cấp trên và cấp ủy đảng cùng cấp về công tác thanh thiếu nhi.

    - Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

    - Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Thực hiện công tác quản lý đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn trong phạm vi phụ trách.

    b) Quyền hạn:

    - Được sử dụng con dấu theo quy định.

    - Được trích tỷ lệ đoàn phí để phục vụ các hoạt động của Đoàn và một số quyền hạn như một cấp bộ đoàn do cấp bộ đoàn thành lập quy định.

    - Được ra quyết định khen thưởng, được cấp giấy khen và đề nghị đoàn cấp trên trực tiếp các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới theo Điều lệ Đoàn.

    IV- BAN CÔNG TÁC THANH NIÊN

    1- Ban công tác thanh niên được thành lập ở một số bộ, ngành, tập đoàn kinh tế nhằm tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác thanh niên và giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên...

    2- Nhiệm vụ của ban công tác thanh niên được quy định trong nội dung liên tịch giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với lãnh đạo bộ, ngành liên quan.

  

    V- ĐOÀN Ở NƯỚC NGOÀI

    Thực hiện theo Hướng dẫn liên tịch giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với Đảng ủy ngoài nước.

  

    VI- ĐOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

    1- Đoàn các trường đại học, cao đẳng không phải là thành viên đại học quốc gia, đại học khu vực:

    - Là cấp bộ đoàn tương đương cấp huyện, có nhiệm vụ, quyền hạn và con dấu như Đoàn cấp huyện, do ban thường vụ đoàn cấp tỉnh quyết định thành lập.

    - Nhiệm kỳ đại hội: 5 năm 2 lần.

    2- Đoàn đại học quốc gia, đại học khu vực:

    - Là cấp bộ đoàn tương đương cấp huyện do ban thường vụ tỉnh, thành đoàn ra quyết định thành lập; có nhiệm vụ, quyền hạn, con dấu như đoàn cấp huyện và có một số nhiệm vụ, quyền hạn do cấp bộ đoàn thành lập quy định.

    - Nhiệm kỳ đại hội 5 năm 1 lần.

    3- Ban cán sự đoàn đại học quốc gia, đại học khu vực:

- Do ban thường vụ tỉnh, thành đoàn quyết định thành lập, có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại mục III, phần thứ tư của Hướng dẫn này và có một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do cấp bộ đoàn thành lập quy định.

-  Nhiệm kỳ là 5 năm 1 lần.

4- Đoàn các trường là thành viên đại học quốc gia, đại học khu vực:

- Là tổ chức Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc đoàn tương đương cấp huyện, có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2, mục VIII, phần thứ hai của Hướng dẫn này. Ngoài ra, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ với ban cán sự đoàn đại học quốc gia, đại học khu vực do cấp bộ đoàn thành lập quy định.

- Nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần.

    5- Liên chi đoàn:

    - Liên chi đoàn có thể được thành lập theo các khoa chuyên ngành, ngành học, khóa học... khi có ít nhất từ 3 chi đoàn trở lên do ban thường vụ đoàn trường quyết định, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban thường vụ đoàn trường và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng (nếu có).

    - Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của liên chi đoàn: Ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 2, mục V, phần thứ ba của Hướng dẫn này, liên chi đoàn có nhiệm vụ, quyền hạn:

    + Đề xuất và phối hợp với chủ nhiệm khoa (hoặc thủ trưởng đơn vị quản lý theo khóa học), các tổ bộ môn và các đoàn thể làm tốt công tác thanh niên, sinh viên.

    + Đại diện cho sinh viên tham gia các hội đồng, các cuộc họp của khoa, khóa liên quan đến vấn đề sinh viên, được phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của sinh viên.

           6. Hoạt động đoàn trong các trường đào tạo theo học chế tín chỉ thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây