NextUpcoming Event

QĐ Ban hành Quy chế Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015

Thứ hai - 04/05/2015 16:16
TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
BTC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CBCNVC-LĐ
TỔNG CÔNG TY ĐSVN LẦN THỨ XIII - 2015
 Số:  83 /QĐ-BTC.LH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội, ngày  08  tháng 4 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015
 
BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CBCNVC-LĐ
TỔNG CÔNG TY ĐSVN LẦN THỨ XIII - NĂM 2015
 
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 643/KH-ĐS-LT ngày 24/3/2015 giữa Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-ĐS ngày 26/3/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015;
 Theo đề nghị của Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015,
 QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015”.
Điều 2. Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015 có nhiệm vụ triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tham gia Liên hoan thực hiện tốt Quy chế này.
Điều 3.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015.
- Các thành viên Ban Tổ chức Liên hoan, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;  
- Đảng ủy, HĐTV Tổng công ty ĐSVN (b/c);
- Công đoàn ĐSVN, Đoàn TN TCT ĐSVN (p/h); 
- Các đơn vị trực thuộc TCT ĐSVN (t/h);
- Lưu VP, Đoàn TN TCT ĐSVN
  KT.  TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN)
 
 
(Đã ký) 
 
 
 
Đoàn Duy Hoạch

Tác giả bài viết: Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây