NextUpcoming Event

Quy chế Liên hoan Tiếng hát cán bộ, công nhân, viên chức, lao động Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII - năm 2015

Thứ hai - 04/05/2015 05:27
 QUY CHẾ
Liên hoan Tiếng hát cán bộ, công nhân, viên chức, lao động
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số  83  /QĐ-BTC.LH ngày 08 /4/2015 của Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XIII - năm 2015)
 
 
   
Để Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015 (sau đây gọi tắt là Liên hoan) thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Liên hoan ban hành Quy chế, gồm các nội dung sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1. Tất cả các đơn vị, cá nhân tham gia Liên hoan phải quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch liên tịch số 643/KHLT - ĐS ngày 24/3/2015 của Tổng Công ty, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 2. Điều kiện của diễn viên tham gia Liên hoan:
1. Diễn viên tham gia Liên hoan phải là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hiện đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (thời điểm tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu từ trước ngày 01/01/2015) hoặc là học sinh đang theo học tại Trường cao đẳng nghề Đường sắt (trừ diễn viên múa phụ hoạ, nhạc công phục vụ các tiết mục biểu diễn). Trường hợp diễn viên chưa có sổ bảo hiểm xã hội, phải có bảng đối chiếu xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội của diễn viên giữa đơn vị và bảo hiểm xã hội địa phương nơi đơn vị đóng quân.
 2. Không được phép thuê, mượn diễn viên thi hát. Trường hợp Ban Tổ chức Liên hoan phát hiện đơn vị nào thuê, mượn diễn viên sẽ đình chỉ ngay lập tức (nếu phát hiện trước khi thi diễn) hoặc hủy bỏ toàn bộ kết quả thi (nếu phát hiện trong hoặc sau khi thi diễn).
Điều 3. Thủ tục đăng ký tham gia Liên hoan:
Hồ sơ đăng ký tham gia Liên hoan của các đơn vị gửi về Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan trước ngày 27/4/2015, bao gồm:
1. Bản đăng ký chương trình thi diễn (theo mẫu gửi kèm).
2. Bản đăng ký danh sách thành viên đội văn nghệ tham gia Liên hoan Tiếng hát CBCNVC-LĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XIII - năm 2015 (theo mẫu gửi kèm).
3. Các bản sao sổ bảo hiểm xã hội (hoặc thẻ học sinh) và chứng minh nhân dân của diễn viên tham gia thi diễn (có công chứng).
Trong chương trình thi diễn của các đơn vị, nếu có các tiết mục sáng tác mới cần gửi kèm theo bản nhạc và lời và ghi rõ tên tác giả (chức danh, đơn vị, bộ phận công tác nếu tác giả là CBCNVC-LĐ trong Tổng công ty).
          Điều 4. Thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan:
1. Thời gian:
- Chạy thử sân khấu: Ban tổ chức Liên hoan bố trí xếp lịch để các đơn vị chạy thử sân khấu từ 08h00’ - 11h30’ và từ 13h00’ - 17h30’ ngày 15/5/2015. Đơn vị nào không thực hiện theo đúng lịch đã sắp xếp thì coi như không có nhu cầu chạy thử sân khấu.
- Họp BTC và các trưởng đoàn và bốc thăm, xếp lịch thi diễn: 09h00’ - 10h30’ ngày 15/5/2015.
- Khai mạc: 08h00’ - 08h30’ ngày 16/5/2015.
- Thi diễn:
+ 08h30’ - 11h30’; 13h30’ - 17h00’ và 19h30’ - 22h00’ ngày 16/5/2015.
+ 08h00’ - 11h30’ ngày 17/5/2015.
- Công diễn báo cáo, tổng kết, trao giải Liên hoan: 19h30’ - 22h00’ ngày 17/5/2015.
2. Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Đường sắt - Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Điều 5. Chương trình thi diễn:
1. Tất cả các đơn vị tham gia Liên hoan phải thực hiện đúng chương trình thi diễn đã đăng ký với Ban Tổ chức Liên hoan, nếu có thay đổi hoặc điều chỉnh thì phải thông báo cho Ban Tổ chức trước ngày khai mạc Liên hoan ít nhất 05 ngày.
2. Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan đăng ký tối thiểu 02 tiết mục và tối đa không quá 05 tiết mục với thời gian không được vượt quá 30 phút (nếu vượt quá sẽ bị trừ điểm). Khi người dẫn chương trình của Ban tổ chức giới thiệu mỗi tiết mục thi diễn, diễn viên (hoặc tập thể diễn viên) phải tiến hành thi diễn ngay, nếu muộn quá 05 phút thì sẽ bị đình chỉ tiết mục tham gia thi diễn (trừ lý do từ Ban Tổ chức).
3. Các đơn vị có thể sử dụng dàn nhạc sống, đĩa CD hoặc MD (không lời; không thu phần vocal hoặc phần bè); không được phép sử dụng nhạc nền đã thu sẵn lời hát (hát nhép) để phục vụ các tiết mục thi diễn. Đơn vị cử người liên hệ với cán bộ phụ trách kỹ thuật của Ban Tổ chức trước khi thi diễn.
Điều 6. Đăng ký sử dụng nhạc công, âm thanh, ánh sáng, sân khấu:
1. Nhạc công, âm thanh, ánh sáng, sân khấu để phục vụ thi diễn do Ban Tổ chức Liên hoan chuẩn bị, các đơn vị có yêu cầu phải ghi cụ thể vào phiếu đăng ký (theo mẫu) để Ban tổ chức Liên hoan bố trí.
2. Trong quá trình thi diễn, các đơn vị, các cá nhân không được tự ý liên hệ với nhân viên điều hành sân khấu, âm thanh, ánh sáng,….
Điều 7. Ban Giám khảo:
Ban giám khảo là các nhạc sĩ, nghệ sĩ, cán bộ có uy tín, am hiểu về nghệ thuật do Ban Tổ chức Liên hoan mời.
Điều 8. Quy định về chấm điểm:
1. Các thành viên trong Hội đồng Giám khảo chấm điểm độc lập nhau cho từng tiết mục thi diễn.
2. Điểm chấm cho các tiết mục được căn cứ vào: giọng ca và các yếu tố khác như phong cách, trang phục biểu diễn,...
3. Điểm tối đa cho từng tiết mục là 10 điểm; nếu là các sáng tác về ngành, nghề, sáng tác tự biên có chất lượng nghệ thuật cao sẽ được khuyến khích cộng thêm tối đa là 01 điểm vào điểm của tiết mục. Điểm chấm cuối cùng cho mỗi tiết mục là trung bình cộng điểm của các giám khảo chấm cho tiết mục đó.
4. Giám khảo cho điểm chính xác đến 0,5 điểm.
Điều 9. Quy định về xét giải:
1. Giải tiết mục: Trên cơ sở điểm thi diễn của các tiết mục, Ban tổ chức sẽ xét giải theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.
2. Giải toàn đoàn:
          Việc xét giải toàn đoàn căn cứ vào các tiêu chí sau đây:
          - Đơn vị tham gia thi diễn tại Liên hoan từ 03 tiết mục trở lên.
- Có nhiều tiết mục đạt giải theo thứ tự ưu tiên A, B, C và thứ tự ưu tiên theo thể loại: hợp ca, tốp ca; tam ca, song ca; đơn ca.
- Ý thức, tinh thần trách nhiệm chấp hành Nội quy, Quy chế Liên hoan, đăng ký đúng hạn và đủ các yêu cầu, đeo phù hiệu trong các ngày thi diễn,...
3. Cơ cấu giải thưởng:
- Giải tiết mục đơn ca gồm: 02 giải A, 03 giải B,  05 giải C và 07 giải khuyến khích.
- Giải tiết mục song ca, tam ca  gồm: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.
- Giải tiết mục tốp ca, hợp ca (dành cho các tiết mục biểu diễn từ 05 người trở lên, không bao gồm múa phụ hoạ) gồm: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.
- Giải toàn đoàn gồm: 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 03 giải nhì, 04 giải ba và 05 giải khuyến khích.
Trong quá trình tổ chức Liên hoan, căn cứ vào kết quả thi diễn của các đơn vị, cá nhân, Ban Tổ chức Liên hoan có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp và xem xét trao một số giải phụ khác.
Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:
1. Ban Tổ chức Liên hoan khuyến khích các đội tự kiểm tra, giám sát lẫn nhau, kịp thời thông báo những trường hợp vi phạm Quy chế Liên hoan. Ban Tổ chức sẽ khen thưởng cho những đơn vị có công phát hiện những trường hợp vi phạm quy chế Liên hoan của các đội văn nghệ khác.
2. Trong thời gian Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận các ý kiến khiếu nại và chỉ xem xét, giải quyết các trường hợp khiếu nại khi các đơn vị, cá nhân khiếu nại cung cấp đầy đủ bằng chứng liên quan đến việc vi phạm Quy chế Liên hoan của đơn vị, cá nhân khác. Trong quá trình giải quyết, các đội văn nghệ vẫn tiếp tục tham gia thi diễn bình thường.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo và các đơn vị, cá nhân tham gia Liên hoan phải chấp hành đầy đủ các quy định của Quy chế này.
Điều 12. Ban Tổ chức Liên hoan có nhiệm vụ triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cá nhân việc thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình triển khai thực hiện có điều gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan theo địa chỉ: Ban Phong trào thanh niên Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tầng 7, toà nhà 95-97 Lê Duẩn, Hà Nội; điện thoại: 04.39422886, máy đường sắt: 04.37470303 (máy lẻ: 2823); fax: 04.39424652; email: phongtrao.tnds@yahoo.com.vn.
 
  KT.  TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN)
 
 
(Đã ký)  
 
 
Đoàn Duy Hoạch
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây