NextUpcoming Event

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XIII (2012 - 2017)

Thứ bảy - 13/06/2015 11:03
ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG
BCH ĐOÀN TCT ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
***
Số: 126 - KH /TNĐS - VP
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
   Hà Nội, ngày  09  tháng 6  năm 2015
  
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XIII  (2012 - 2017)

& Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2015

         Căn cứ Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Hướng dẫn số 59 -HD/ĐTNK-TCKT ngày 07/5/ 2015 của Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW về việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017;
         Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW, Ban Thường vụ Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 kết hợp Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2015, cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: Hội nghị được tổ chức trong 02 ngày, từ 26/6 - 27/6/2015 (không kể thời gian đi và về). BTC Hội nghị đón đại biểu từ 13h30’ ngày 25/6/2015.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đường sắt, số 131 Thạch Hãn, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
II. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ:
1. Đại biểu khách mời:
- Đại diện Thường trực, lãnh đạo các ban Đoàn Khối DNTW;
- Lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn Tổng Công ty ĐSVN;
- Một số cơ quan báo đài và đại biểu mời khác.
2. Đại biểu triệu tập:
- Các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN khoá XIII.
- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư (hoặc ủy viên BCH, BTV) Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN.
- Các đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên các đơn vị được giao quyền cấp trên cơ sở.
- Các đồng chí cán bộ chuyên trách công tác Đoàn trong Tổng Công ty ĐSVN.
- Các Gương mặt Thanh niên Đường sắt tiêu biểu năm 2014.
- Một số đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
(Có danh sách phân bổ số lượng đại biểu gửi kèm theo)

III. TÀI LIỆU:
    Ban Tổ chức Hội nghị sẽ đăng tải toàn bộ các tài liệu liên quan đến Hội nghị trên trang thông tin điện tử của Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN tại địa chỉ: http://thanhnienduongsat.vn, (mục Văn bản/Tài liệu Hội nghị giữa nhiệm kỳ). Đề nghị các đại biểu tải tài liệu về từ ngày 22/6/2015 để nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp tại Hội nghị (Ban Tổ chức Hội nghị sẽ không phát tài liệu tại Hội nghị).
IV. NỘI DUNG:
1. Đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XIII nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2015 - 2017.
2. Kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN.
3. Đánh giá công tác kiểm tra, giám sát nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN.
4. Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015.
5. Góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XI.
6. Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Phong trào hành động Tuổi trẻ học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN (06/4/1955 - 06/4/2015)”.
7. Tuyên dương gương mặt thanh niên Đường sắt tiêu biểu năm 2014.
8. Kiện toàn công tác cán bộ của Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN.
V. CHƯƠNG TRÌNH: (Sẽ có chương trình chi tiết gửi sau)
VI. KINH PHÍ:
- Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN lo kinh phí tổ chức Hội nghị.
- Đại biểu dự Hội nghị tự túc kinh phí ăn, ở, đi lại và thanh toán với đơn vị theo quy định.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty ĐSVN:
- Giao cho Văn phòng là đơn vị Thường trực Hội nghị, có nhiệm vụ:
+ Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XIII, nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2015 - 2017; dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
+ Xây dựng nội dung, chương trình tổng thể của Hội nghị.
+ Phối hợp với khách sạn Đường sắt tại TP. Huế chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ Hội nghị (đặt Hội trường, phòng nghỉ, ăn uống,...).
+ Tổng hợp danh sách đại biểu dự Hội nghị. 
- Giao cho Ban Tổ chức kiểm tra thực hiện các nội dung:
+ Xây dựng báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban Chấp hành Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN.
+ Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiện toàn cán bộ.
+ Xây dựng báo cáo kiểm tra, giám sát nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017.
+ Xây dựng nội dung và tham mưu tổ chức diễn đàn đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XI.
+ Tham mưu lựa chọn các tập thể có thành tích xuất sắt trong triển khai thực hiện “Phong trào hành động tuổi trẻ học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN” để khen thưởng tại Hội nghị.
­­­- Giao cho Ban Phong trào thanh niên thực hiện các nội dung:
+ Thực hiện công tác trang trí tại Hội nghị.
+ Tham mưu xét chọn gương mặt thanh niên Đường sắt tiêu biểu năm 2014 để tuyên dương tại Hội nghị.  
+ Tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ tại buổi Liên hoan tổng kết Hội nghị.
2. Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc:
- Căn cứ Kế hoạch này, báo cáo lãnh đạo đơn vị để cử đại biểu dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định. Danh sách đại biểu dự Hội nghị gửi về Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN trước ngày 19/6/2015.
- Đối với các đơn vị được phân công tham luận tại Hội nghị, phải chuẩn bị trước bài tham luận và gửi về Đoàn TN tổng Công ty ĐSVN trước ngày 22/6/2015.
 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2015 của Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN, yêu cầu Đoàn Thanh niên các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
  Nơi nhận:
- Đoàn Khối DNTW: TT, VP & các ban (b/c);                                                      
- BTV Đảng ủy TCT ĐSVN(b/c);
- Các đ/c UVBCH, UVUBKT Đoàn TN TCT ĐSVN;                                                            
- Đoàn TN các đơn vị trực thuộc (t/h);                        
- VP, các ban của  Đoàn  TN TCT ĐSVN (t/h);
- Website: http://thanhnienduongsat.vn;
- Lưu: VP.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Dương Văn Thư
 
 
 
 
DANH SÁCH PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2012 - 2017
(Kèm theo Kế hoạch số: 126 -KH/TNĐS-VP ngày 09 /6/2015)
TT TÊN ĐƠN VỊ S.LƯỢNGĐẠI BIỂU GHI CHÚ
1 Cơ quan Đoàn TN Tổng Công ty ĐSVN 10 + 01 PBT đã chuyển công tác
2 Công ty TNHH MTV Vận tải Đ­ường sắt Hà Nội 20  
  - Văn phòng Đoàn TN Công ty 03  
  - Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty 17 Mỗi cơ sở 01 đ/c
3 Công ty TNHH MTV Vận tải Đư­ờng sắt Sài Gòn 16  
  - Văn phòng Đoàn TN Công ty 02  
  - Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty 14 Mỗi cơ sở 01 đ/c
4 Công ty CP Tổng công ty Công trình Đ­ường sắt 14  
  - Văn phòng Đoàn TN Công ty 02  
  - Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty 13 Mỗi cơ sở 01 đ/c + 01 UVUBKT
5 Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào 02  
6 Công ty TNHH MTV QLĐS Vĩnh Phú 02  
7 Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Hải 02  
8 Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái 02  
9 Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Lạng 02  
10 Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Ninh 02  
11 Công ty TNHH MTV QLĐS Thanh Hoá 02  
12 Công ty TNHH MTV QLĐS Nghệ Tĩnh 02  
13 Công ty TNHH MTV QLĐS Quảng Bình 02  
14 Công ty TNHH MTV QLĐS Bình Trị Thiên 02  
15 Công ty TNHH MTV QLĐS Quảng Nam-Đ. Nẵng 02  
16 Công ty TNHH MTV QLĐS Nghĩa Bình 02  
17 Công ty TNHH MTV QLĐS Phú Khánh 02  
18 Công ty TNHH MTV QLĐS Thuận Hải 02  
19 Công ty TNHH MTV QLĐS Sài Gòn 02  
20 Công ty TNHH MTV TTTH Đư­ờng sắt Bắc Giang 02  
21 Công ty TNHH MTV TTTH Đ­ường sắt Hà Nội 02  
22 Công ty TNHH MTV TTTH Đ­ường sắt Vinh 02  
23 Công ty TNHH MTV TTTH Đ­ường sắt Đà Nẵng 02  
24 Công ty TNHH MTV TTTH Đư­ờng sắt Sài Gòn 02  
25 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội 02  
26 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Lào Cai 02  
27 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào 02  
28 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lạng 02  
29 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thái Hải 02  
30 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thanh 02  
31 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh 02  
32 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế 02  
33 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình 02  
34 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh 02  
35 Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài gòn 02  
36 Chi nhánh Ga Đồng Đăng 01  
37 Cơ quan Tổng Công ty Đư­ờng sắt Việt Nam 02  
38 Tr­ường Cao đẳng Nghề Đư­ờng sắt 03  
39 Chi đoàn Trung tâm Điều hành vận tải Đư­ờng sắt 01  
40 Chi Đoàn Ban Quản lý dự án ĐS khu vực I 01  
41 Chi Đoàn Ban Quản lý dự án ĐS khu vực II 01  
42 Nhà máy Xe lửa Gia Lâm 02  
43 Công ty TNHH MTV xe lửa Dĩ An 02  
44 Công ty CP Toa xe Hải Phòng 01  
45 Công ty CP Công trình 6 02  
46 Công ty CP đầu tư và xây dựng Công trình 3 02  
47 Công ty CP Tư­ vấn đầu t­ư & xây dựng GTVT 02  
48 Công ty CP vận tải và th­ương mại Đ­ường sắt 01  
49 Công ty CP Xuất nhập khẩu vật tư­ thiết bị Đ­ường sắt 02  
50 Chi đoàn Công ty CP In Đ­ường sắt 01  
51 Công ty CP Viễn thông - Tín hiệu Đư­ờng sắt 01  
52 Công ty CP T­ư vấn đầu tư­ & xây dựng Đ­ường sắt 01  
53 Công ty CP T­ư vấn đầu tư­ và xây dựng công trình 1 01  
54 Công ty CP Công trình 2 01  
55 Công ty CP Vĩnh Nguyên 01  
56 Công ty CP Đá Đồng Mỏ 01  
57 Chi Đoàn Công ty CP Đá Mỹ Trang 01  
58 Công ty CP Dịch vụ du lịch Đư­ờng sắt Hà Nội 01  
59 Công ty CP Đầu tư­ Công trình Hà Nội 01  
60 Công ty CP Dịch vụ vận tải Đ­ường sắt 01  
61 Công ty CP Xây lắp và cơ khí cầu đ­ường 01  
62 Công ty CP Sài gòn hỏa xa 01  
63 Công ty CP Dịch vụ Đ­ường sắt KV1 01  
  Tổng 160  
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
1
2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây