Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN

https://thanhnienduongsat.vn


Danh bạ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Danh sách số điện thoại, Email, tên Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Tải về tại đây
1
. Đoàn TN Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội
- Phó Bí thư: Đào Ngọc Tân
- Số điện thoại: 0912877881
- Số fax: 04.39422027
- Email: daongoctan81@gmail.com
2. Đoàn TN Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn
- Bí thư: Trần Bảo Hà
- Số điện thoại: 0908.399.504
- Số fax: 08.38225722
- Email: tranbao_ha@yahoo.com
3. Đoàn TN Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt
- Bí thư: Đoàn Trung Dũng
- Số điện thoại: 0982.287.983
- Số fax: 04.35145671
- Email: dtnrcc@yahoo.com.vn
4. Đoàn TN Công ty QLĐS Yên Lào
- Bí thư: Nguyễn Ngọc Minh
- Số điện thoại: 0983.222.195
- Số fax: 029.3863850
- Email: nguyenngocminh.hhpt@gmail.com
5. Đoàn TN Công ty QLĐS Vĩnh Phú
- Bí thư: Nguyễn Đức Tuấn
- Số điện thoại: 0968.458.497
- Số fax: 0210.3910249
- Email: tuandsvp@gmail.com
6. Đoàn TN Công ty QLĐS Hà Thái
- Bí thư: Nguyễn Xuân Quang
- Số điện thoại: 0988.081.723
- Số fax: 04.38386939
- Email: dhgtvt2011@gmail.com
7. Đoàn TN Công ty QLĐS Hà Hải
- Bí thư: Bùi Đức Cường
- Số điện thoại: 0969.479.518
- Số fax: 04.38730146
- Email: quangcuongk6cd@gmail.com
8. Đoàn TN Công ty QLĐS Hà Lạng
- Bí thư: Trần Văn Quỳnh
- Số điện thoại: 0906268286
- Số fax: 0240.3852983
- Email: quynhdshl@gmail.com
9. Đoàn TN Công ty QLĐS Hà Ninh
- Bí thư: Trần Anh Dũng
- Số điện thoại: 0979.770.887
- Số fax: 0350.3861140
- Email: dtnhaninh@yahoo.com.vn
10. Đoàn TN Công ty QLĐS Thanh Hoá
- Bí thư: Trịnh Văn Thành
- Số điện thoại: 0949.692.599
- Số fax: 0373850530
- Email: trinhvanthanhdsth@gmail.com
11. Đoàn TN Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh
- Bí thư: Hoàng Thanh Tuấn
- Số điện thoại: 0904.270.780
- Số fax: 038.3531341
- Email: hoangtuandsnt@gmail.com
12. Đoàn TN Công ty QLĐS Quảng Bình
- Bí thư: Phạm Đức Đồng
- Số điện thoại: 0977.700.788
- Số fax: 052.3836742
- Email: dongdsqb@gmail.com
13. Đoàn TN Công ty QLĐS Bình Trị Thiên
- Bí thư: Trần Anh Tuấn
- Số điện thoại: 0905.577.299
- Số fax: 054.3833063
- Email: anhtuanbtt80@yahoo.com.vn
14. Đoàn TN Công ty QLĐS QN-ĐN
- Bí thư: Trần Minh Nghĩa
- Số điện thoại: 0902.147.523
- Số fax: 0511.3893082
- Email: nghiakhcdsdn@gmail.com
15. Đoàn TN Công ty QLĐS Nghĩa Bình
- Bí thư: Phan Việt Hà
- Số điện thoại: 0914.010.086
- Số fax: 056.3817371
- Email: viethadsnb109@gmail.com
16. Đoàn TN Công ty QLĐS Phú Khánh
- Bí thư: Nguyễn Ngọc Sơn
- Số điện thoại: 0905.039.029
- Số fax: 058.3828648
- Email: ngocson.slan@gmail.com
17. Đoàn TN Công ty QLĐS Thuận Hải
- Bí thư: Trần Văn Dũng
- Số điện thoại: 0905.577.708
- Số fax: 068.3888763
- Email: trandungdsth@gmail.com
18. Đoàn TN Công ty QLĐS Sài Gòn
- Bí thư: Nguyễn Phúc Hậu
- Số điện thoại: 0986.666.757
- Số fax: 08.39311795
- Email: phuchau84@gmail.com
19. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Hà Nội
- Bí thư: Lê Ngọc Tùng
- Số điện thoại: 0936.626.863
- Số fax: 0437471758
- Email: thanhnien@hasitec.vn
20. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Bắc Giang
- Bí thư: Nguyễn Quang Đức
- Số điện thoại: 0912.557.749
- Số fax: 0240.3550698
- Email: nqduc79@gmail.com
21. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Vinh
- Bí thư: Nguyễn Ngọc Hà
- Số điện thoại: 0912.025.909
- Số fax: 038.3854806
- Email: ngochattv@gmail.com
22. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Đà Nẵng
- Bí thư: Bùi Minh Hải
- Số điện thoại: 0932.224.224
- Số fax: 0511.3891921
- Email: minhhai782003@gmail.com
23. Đoàn TN Công ty TTTH ĐS Sài Gòn
- Bí thư: Đoàn Duy Khang
- Số điện thoại: 0983.848.636
- Số fax: 08.38466484
- Email: doanduykhang81@gmail.com
24. Đoàn TN Công ty CP VTTH Đường sắt
- Bí thư: Nguyễn Thương Giang
- Số điện thoại: 0947.831.666
- Số fax: 04.38645938
- Email: thuonggiang81@gmail.com
25. Đoàn TN Công ty Toa xe Hải Phòng
- Bí thư: Phạm Quốc Trung
- Số điện thoại: 0916.628.237
- Số fax: 0313.3921183
- Email: phamquoctrungtchc@gmail.com
26. Đoàn TN Công ty CP DVĐS KV1
- Bí thư: Nguyễn Thị Thu Hà
- Số điện thoại: 0983.815.888
- Số fax:  
- Email: thuha84hn@gmail.com
27. Đoàn TN Công ty CP TVĐT&XDGTVT
- Bí thư: Trần Văn Nguyện
- Số điện thoại: 0915.939.929
- Số fax: 04.38317036
- Email: nguyenvts44@gmail.com
28. Đoàn TN Công ty CP Ctrình ĐS 6
- Bí thư: Bùi Hoàng Anh
- Số điện thoại: 0912.573.839
- Số fax: 04.38832671
- Email: buihoanganhct6@hotmail.com
29. Đoàn TN Công ty CPĐT & XD CT3
- Bí thư: Nguyễn Đức Thuận
- Số điện thoại: 0902.886.769
- Số fax: 08.38351102
- Email: thuan_thuan456@yahoo.com
30. Đoàn TN Công ty CP CTĐS 2
- Bí thư: Phạm Quỳnh Lâm
- Số điện thoại: 0905.120.181
- Số fax:  
- Email: lamcongty2@gmail.com
31. Đoàn TN Công ty CP đầu tư CT HN
- Bí thư: Trịnh Thu Vân
- Số điện thoại: 0906.520.586
- Số fax: 04.36411459
- Email: socoladang135@gmail.com
32. Đoàn TN Công ty CPTVĐT & XDCT 1
- Bí thư: Lê Ngọc Lan
- Số điện thoại: 0936.681.001
- Số fax:  
- Email: lanxd1001@gmail.com
33. Đoàn TN Công ty CP XL&CK CĐ
- Bí thư: Phạm Thị Hạnh
- Số điện thoại: 0983.068.984
- Số fax:  
- Email: xanhlam2525@gmail.com
34. Đoàn TN Công ty CP DV vận tải ĐS
- Bí thư: Hà Thị Phước Hảo
- Số điện thoại: 0983.768.884
- Số fax:  
- Email: phuochao_tchc@vrts.vn
35. Đoàn Công ty VIRASIMEX
- Bí thư: Ngô Thành Công
- Số điện thoại: 0983.796.819
- Số fax:  
- Email: thanhcong8979@yahoo.com
36. Đoàn TN Công ty CP DVDL ĐS HN
- Bí thư: Nguyễn Minh Đức
- Số điện thoại: 0942.214.500
- Số fax:  
- Email: minhduc_haratour@yahoo.com.vn
37. Đoàn TN Công ty CP Sài Gòn Hỏa Xa
- Bí thư: Lê Nguyễn Thanh Tuấn
- Số điện thoại: 0983.006.003
- Số fax: 08.38369031
- Email: thanhtuan051979@yahoo.com.vn
38. Đoàn TN Công ty CP Đá Đồng Mỏ
- Bí thư: Nguyễn Đăng Khuynh
- Số điện thoại: 0988.809.356
- Số fax:  
- Email: nguyendangkhuynh@gmail.com
39. Đoàn TN Công ty CP Ratracô
- Bí thư: Phạm Thị Quyên
- Số điện thoại: 0987.757.159
- Số fax:  
- Email: Phamquyen86@gmail.com
40. Đoàn TN Công ty CP TV ĐT & XD ĐS
- Bí thư: Tạ Khắc Quý
- Số điện thoại: 0978.780.114
- Số fax:  
- Email: quy.rcic@gmail.com
41. Đoàn TN Công ty CP Vĩnh Nguyên
- Bí thư: Trần Văn Thư
- Số điện thoại: 0985.254.571
- Số fax:  
- Email: thudsk43@gmail.com
42. Đoàn TN Công ty Xe lửa Dĩ An
- Bí thư: Nguyễn Viết Ngọc
- Số điện thoại: 0976.256.003
- Số fax:  
- Email: nguyenngoc25584@gmail.com
43. Đoàn TN Cơ quan Tổng Cty ĐSVN
- Bí thư: Nguyễn Mạnh Hiển
- Số điện thoại: 0912.390.692
- Số fax:  
- Email: hien.nguyenmanh@vr.com.vn
44. Chi Đoàn Công ty in Đường sắt
- Bí thư: Vũ Phương Vũ
- Số điện thoại: 0932.230.785
- Số fax:  
- Email: vuduongsat@gmail.com
45. Chi Đoàn Công ty CP Đá Mỹ Trang
- Bí thư: Lê Thị Thanh Hường
- Số điện thoại: 0919.406.969
- Số fax:  
- Email: congtycophandamytrang@gmail.com
46. Chi Đoàn TT Điều hành Vận tải
- Bí thư: Lê Minh Giang
- Số điện thoại: 0915.247.544
- Số fax:  
- Email: m.giangkt@gmail.com
47. Chi Đoàn Ban QLDAĐS khu vực I
- Bí thư: Trần Thu Thủy
- Số điện thoại: 0904.241.676
- Số fax:  
- Email: thuy.tranthu@vr.com.vn
48. Chi Đoàn Ban QLDAĐS khu vực II
- Bí thư: Nguyễn Ngọc Toàn
- Số điện thoại: 0982.153.008
- Số fax:  
- Email: toangoc2000@gmail.com
49. Đoàn TN Trường Cao đẳng nghề ĐS
- Bí thư: Nguyễn Văn Sinh
- Số điện thoại: 0988.624.259
- Số fax:  
- Email: sinh128@yahoo.com
50. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Nội
- Bí thư: Nguyễn Viết Cường
- Số điện thoại: 0915.058.119
- Số fax: 04.39416663
- Email: nguyencuongghn@gmail.com
51. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Lào Cai
- Bí thư: Nguyễn Chí Thiện
- Số điện thoại: 0913.028.725
- Số fax:  
- Email: thienglc@gmail.com
52. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Lào
- Phó Bí thư: Nguyễn Đức Lợi
- Số điện thoại: 0943398298
- Số fax: 0293861110
- Email: ktnvnguyenducloi@gmail.com
53. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Lạng
- Bí thư: Hướng Quang Hưng
- Số điện thoại: 0976749662
- Số fax:  
- Email: huonghung@gmail.com
54. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải
- Bí thư: Phạm Văn Nam
- Số điện thoại: 0936855799
- Số fax: 03203859091
- Email: phamnamktnv@gmail.com
55. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Hà Thanh
- Bí thư: Phạm Trần Đăng
- Số điện thoại: 0904.333.482
- Số fax:  
- Email: trandang7581@gmail.com
56. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghệ Tĩnh
- Bí thư: Phạm Hồng Quang
- Số điện thoại: 0914.547.739
- Số fax:  
- Email: phamquangvtdsnghetinh@gmail.com
57. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Thừa Thiên - Huế
- Bí thư: Mai Văn Trung
- Số điện thoại: 0988.158.684
- Số fax:  
- Email: trungdtnqttt@gmail.com
58. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Nghĩa Bình
- Bí thư: Ngô Đức Nam
- Số điện thoại: 0983.140.847
- Số fax:  
- Email: qnndn2@gmail.com
59. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Phú Khánh
- Bí thư: Lê Anh Đăng
- Số điện thoại: 0972.758.777
- Số fax: 
- Email: leanhdang777@gmail.com
60. Chi đoàn Chi nhánh Ga Đồng Đăng
- Bí thư: Nguyễn Chí Tuệ
- Số điện thoại: 0906.000.063
- Số fax: 025.3851122
- Email: nguyenchitue88@gmail.com
61. Đoàn TN Chi nhánh KTĐS Sài Gòn
- Bí thư: Trần Mạnh Tài
- Số điện thoại: 0904.204.389
- Số fax:  
- Email: tranmanhtai@gmail.com
62. Đoàn TN Công ty Xe lửa Gia Lâm
- Bí thư: Nguyễn Xuân Hùng
- Số điện thoại: 0988.401.113
- Số fax: 04.38771370
- Email: hungng.0910@gmail.com
63. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội
- Bí thư: Vũ Xuân Dũng
- Số điện thoại: 0988001979
- Số fax: 04.38516125
- Email: vuxuandung.dmhn@gmail.com
64. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
- Bí thư: Phạm Đức Thanh
- Số điện thoại: 0916639993
- Số fax: 04.38781091
- Email: thanh130178@gmail.com
65. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Vinh
- Bí thư: Nguyễn Văn Hải
- Số điện thoại: 0912540991
- Số fax: 0383853833
- Email: haipkt280979@yahoo.com.vn
66. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng
- Bí thư: Vũ Quang Hoàng
- Số điện thoại: 0988050809
- Số fax: 0511.3532567
- Email: vuhoang2610@gmail.com
67. Đoàn TN Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn
- Bí thư: Phạm Thanh Hoàn
- Số điện thoại: 0933899811
- Số fax: 08.39934269
- Email: thanhhoan1312@gmail.com
 

Tác giả bài viết: Đức Hiệp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây